تعمید روح القدس چیست؟ عملکرد و فواید دعا به زبانها چیست؟

 روح القدس معنی تعمید: تعمید در زبان یونانی به معنی غوطه ور شدن و غرق شدن می باشد. تعمید در روح و یا تعمید روح القدس تسلیم کردن روان (فکر – احساسات – اراده) خود و در اختیار قرار دادن آنها بطور صددرصد به روح خدا است. این تجربه ای است که در زندگی یک ایماندار به مسیح اتفاق می افتد و بعد از این تجربه؛ او یاد می گیرد که چگونه اختیار کامل روان خود را هر روزه  به دست روح القدس تسلیم کند.

در کتابمقدس تعمیدها به سه نوع تقسیم بندی شده است.

۱) تعمید در بدن مسیح

این تعمید در زمانی که شخص توبه می کند و نجات می یابد انجام می گیرد، ما فرزند خدا می شویم و جزو بدن مسیح شده و در او تولد تازه می یابیم .

در این مرحله از تجربۀ روحانی، روح خدا که شخصیت خود خدا به صورت و شکل روح است؛ در ما ساکن می گردد. و روح ما صد درصد از جنس روح خدا  خواهد شد. روح ما قبل از نجات تاریک و کدر بود ولی بعد از نجات از جنس روح خدا یعنی شفاف و نورانی شده است.  بعد از نجات روح خدا همراه با ما در ما ساکن میگردد. بعداز نجات ما روح القدس را در خود داریم. روح ما با روح خدا مشارکت نزدیک پیدا میکند”روح” ما در کنترل روح خدا قرار میگیرد. 

۲) تعمید در آب

این تعمید در آب یک عمل بیرونی است که بعد از نجات (تعمید در بدن مسیح) انجام می گیرد. این تعمید نشانه ای از:

– توبه از گناهان است.

– اطاعت از خدا است.

– اعلام  مردن با مسیح و زنده شدن با اوست.

– تعلان جدایی از شیطان و دنیاست.

– اعلان تعلق به کلیساست.

–  برگزاری جشن دریافت تولد تازه است.

 این مراسم همانند یک جشن عروسی است که بعد از عقد یا ازدواج صورت می گیرد. به همین صورت وقتی (بین مسیح و من) در زمان تعمید در بدن و تولد تازه عقدی بسته شد با این مراسم آن را جشن می گیریم. چرا که آن عقد بخاطر فیض مسیح انجام شده است و این جشن عروسی یک نشانۀ شکرگزاری برای چنین عقدی است که لایق آن نبودیم. تعمید آب حتماً می بایست بعد از تعمید در بدن انجام گردد. اول نجات، بعد تعمید در آب انجام میگیرد. باید تاکید کرد داشتن تعمید آب تنها یک نشانۀ بیرونی است ولی خود نجات نیست. نجات در زمانی بوده است که قلب خود را با ایمان به مسیح داده اید. دزد بالای صلیب که توبه کرد و مسیح را اعلام کرد بدون تعمید آب همان روز وارد فردوس شد.

 

۳) تعمید در روح القدس

نکته مهم: اولین تجربۀ کنترل روح خدا بر نفس ما را؛ تعمید روح القدس می خوانند.  بعد از آن که ما یکبار به طور عملی و ملموس، این تسلیم را یاد گرفتیم می بایست هر روزه نفس خود را به کنترل روح خدا تسلیم نمائیم تا از ما برای اجرای کار عظیم خود استفاده کند. از آن به بعد این تسلیم روزانه به پری روح القدس معروف است و کلام خدا  ما را به پری روزانه؛ تشویق می کند.

یوحنا۲۰ : ۲۱ و۲۲، باز عیسی به ایشان گفت: «سلام بر شما باد. چنانکه پدر مرا فرستاد، من نیزشما را می‌فرستم.» و چون این را گفت، دمید و به ایشان گفت: «روح‌القدس را بیابید». شاگردان در این لحظه تولد تازه یافتند و روح القدس در آنها ساکن شد. با توجه به این آیه در همان لحظه روح  القدس را یافتند و در آن لحظه روح خدا بر آنها قرار گرفت.

روح القدس؛ خود خداست و جزئی از وجود خدا نیست.

مسیح به شاگردان ظاهر می شود و بعد از آن به آنها دستوری می دهد که با اطاعت از آن بتوانند شاهدان و مبشرین و رسولان او گردند و باعث نجات دنیا شوند. این راه حل نیز برای همه ماست. این راه حل و یا دستور در کتاب مقدس چنین مکتوب شده است :

اعمال رسولان۱ : ۴ و ۵، و چون با ایشان جمع شد، ایشان را قدغن فرمود که «از اورشلیم جدا مشوید، بلکه منتظر آن وعده پدر باشید که از من شنیده‌اید.

 زیرا که یحیی به آب تعمید می‌داد، لیکن شما بعد از اندک ایامی، به روح‌القدس تعمید خواهید یافت.»

مسیح اولاً آنان را”قدغن” کرد که از اورشلیم خارج نگردند تا وقتی که این وعده را دریابند. شاید فکر کنیم که وعده همان دمیدن است که مسیح قبلاً به شاگردان داده بود. پس چرا مسیح در آیه ۴ می گوید: «منتظر وعده پدر باشید». خود عیسی مسیح در آیه۵ دقیقاً اعلام می کند که این “وعده”در اینجا “تعمید روح القدس” است.

بنابراین تعمید روح القدس با دریافت صد درصد خود روح القدس در آیه یوحنا۲۰ : ۲۲ فرق دارد. در این ملاقات مسیح معنی تعمید روح القدس را برای آنها باز می کند. این تعمید خود یک قدرت و قوت و توانائی خاص به همراه دارد که شاگردان از آن برخوردار نبودند.

اعمال۱ : ۸ ، لیکن چون روح‌القدس بر شما می‌آید، قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود، در اورشلیم و تمامی یهودیه و سامره و تا اقصای جهان.»

تعمید روح القدس توأم با قدرت و توانائی خاصی خواهد بود که ماورای قدرت و توانائی انسانی ماست. اصل یونانی لغت”قوت” در آیۀ بالا “دوناموس” است که لغاتی چون دینامیت و داینامیک از آن گرفته شده است. پس میتوان متوجه شد که این تعمید، آزاد کردن و یا جاری کردن قوت دینامیتی و منفجر کنندۀ روح خداست و به این مفهوم است که همانطور که تعمید به معنی غوطه ورشدن میباشد، با تسلیم شدن به روح خدا این قدرت از ما جاری میگردد، در این تسلیم ارادی، ما؛ نفس (روان= یعنی فکر، احساسات و ارادۀ)  خود را بطور کامل تسلیم روح القدس می کنیم.

در نجات، ما روح القدس را دریافت می کنیم ولی در تعمید روح القدس؛ روح القدس صد درصد روان ما را دریافت می کند.

شاگردان روح القدس را دریوحنا۲۰: ۲۲ دریافت کردند و قوت (تعمید) را در اعمال فصل ۲ در روز پنطیکاست بدست آوردند. بعد از این واقعه، عطایای روح القدس که در اول قرنتیان فصل ۱۲ نوشته شده است از این شاگردان نمایان شد و باعث گردید که۳۰۰۰ نفر همان روز ایمان آوردند و کار عظیم خدا شروع شد.

اول قرنتیان۱۲ : ۷ – ۱۱، ولی هرکس را ظهور روح بجهت منفعت عطا می‌شود. زیرا یکی را بوساطت روح، کلام حکمت داده می‌شود و دیگری را کلام علم، بحسب همان روح. و یکی را ایمان به همان روح و دیگری را نعمتهای شفا دادن به همان روح. و یکی را قوت معجزات و دیگری را نبوت و یکی را تمییز ارواح و دیگری را اقسام زبانها و دیگری را ترجمه زبانها. لکن در جمیع اینها همان یک روح فاعل است که هرکس را فرداً بحسب اراده خود تقسیم می‌کند.

چون شاگردان در روز پنطیکاست توانایی تکلم و یا دعا به زبانها را دریافت کردند پس تنها نشانه تعمید روح؛ صحبت به زبانهاست.

در آیات زیر میتوان به مزایای قوت روح القدس (زور آور شدن بوسیله روح خدا = تعمید روح القدس) پی برد.

ابتدا “۹ میوۀ”روح القدس که در غلاطیان ۵ : ۲۲ نوشته شده است به صورت آشکار و نمایان از یک ایماندار ظاهر خواهند شد. یعنی این که اگر کسی بگوید که من تعمید روح القدس را دارم و نبوت می کنم و یا به زبانها دعا می کنم و یا روح القدس به من عطیۀ شفا داده و یا می توانم ارواح پلید را بوسیلۀ روح خدا اخراج کنم، پس محبت و یا فروتنی و یا خویشتن داری… (میوه روح) را هم باید داشته باشد. فرد واقعاً پری روزانه روح را نیز باید تجربه کند. و بعد از آن بطور مستمر پری روح القدس را تجربه کند. تا در این صورت او به یک ایماندار آتشین و با ثمر تبدیل شود.

افسسیان ۳ :۱۴– ۲۰، از این سبب، زانو می‌زنم نزد آن پدر،  که از او هر خانواده‌ای در آسمان و بر زمین مسمی می‌شود؛  که بحسب دولت جلال خود به شما عطا کند که در انسانیت باطنی خود از روح او به قوت زورآور شوید،تا مسیح به وساطت ایمان در دلهای شما ساکن شود؛  و در محبت ریشه کرده و بنیاد نهاده، استطاعت یابید که با تمامی مقدسین ادراک کنید که عرض و طول و عمق و بلندی چیست؛  و عارف شوید به محبت مسیح که فوق از معرفت است تا پر شوید تا تمامی پری خدا. الحال او را که قادر است که بکند بینهایت زیادتر از هرآنچه بخواهیم یا فکر کنیم، بحسب آن قوتی که در ما عمل می‌کند.

در این آیات “زورآور شدن” بمعنی پری روح القدس است که به سبب آن قوت او از ایماندار جاری می شود و نتایج آن در آیات ۱۷ تا ۲۰ به ترتیب:

 1. مسیح در دلهای ما ساکن میگردد. دیگر به مفهوم خدایی مسیح و جسم پوشیدن خدا بر روی زمین شک نمی کنیم.

 1. به ابعاد محبت مسیح پی می بریم که قبلاً درک نکرده بودیم. این درک بوسیله روح القدس امکان پذیر میگردد. کسی که در پری روح القدس هر روزه در دعا بسر میبرد درک خاصی از محبت مسیح را تجربه می کند که قبلاً نکرده است و اگر این تجارب روزانه را ادامه دهد محبت او سریعتر و با شباهت بیشتری به مسیح ادامه می یابد. دیگران نیز از آن محبتی که در ماست برکت خواهند گرفت.

 1. “تا پر شوید تا تمامی پری خدا”. این همان هدف یک ایماندار است که روی زمین به پری قامت مسیح (خدا) برسد و همه مسیح را در رفتار و زندگی ما ببینند.

 1. “قادرست که بکند بیشتر از آنچه بخواهیم و یا فکر کنیم”. شخصی که روزانه در پری روح خدا زندگی می کند ، کارهائی را  بوساطت روح القدس به انجام خواهد رسانید که هنوز برای آن دعا نکرده و حتی به فکر او خطور نکرده است. یعنی اینکه نه فکرش را کرده و نه حتی آرزو  و اشتیاق بدست آوردنش را داشته است.

در تجربۀ پری روح القدس؛ شما به روح خدا اجازه می دهید که از شما جاری شده و علاوه بر عطایای ذکر شده در اول قرنتیان فصل ۱۲، درک محبت و قدرت روح  از شما جاری گردد.

این اثرات محدود به لیست زیر نیست:             

 ۱-   مردم را به صورت عجیبی محبت می کنید.

 • بشارت شما موثر بوده و باعث نجات بسیاری میگردد.

 • شاگرد سازی و تعلیم شما به صورت عادی نخواهد بود.

 • شبانی شما به صورت عملی و بدون خستگی خواهد بود.

 • پرستش و دعای شما و کلیسا به ابعاد جدید و عمیقتری خواهد رفت.

 • و تمام آن وعده هائی که در کلام نوشته شده با قوت جاری خواهد شد.

آیات زیر نکات مهمی را برای ما در مورد پری روح  باز می کنند.

اول قرنتیان ۲: ۹ و۱۰، بلکه چنانکه مکتوب است: «چیزهایی را که چشمی ندید و گوشی نشنید و به‌خاطر انسانی خطور نکرد، یعنی آنچه خدا برای دوستداران خود مهیا کرده است.» اما خدا آنها را به روح خود بر ما کشف نموده است، زیرا که روح همه ‌چیز حتی عمقهای خدا را نیز تفحص می‌کند.

این آیات به این مطلب اشاره می کنند که وارد شدن به اعماق روح خدا – جایی که روح خدا چیزهائی فوق انسانی را به ما نشان داده و به ما یاد میدهد- می تواند به فرد چیزهایی بیاموزد که با عقل و فکر و منطق حتی با خواندن کلام خدا توسط انسان قابل درک نیست.

رومیان۸ : ۲۶ و ۲۷، همچنین روح نیز ضعف ما را مدد می کند، زیرا که آنچه دعا کنیم بطوریکه می‌باید نمی دانیم، لکن خود روح برای ما شفاعت می‌کند به ناله هایی که نمی شود بیان کرد. ۲۷ و او که تفحص کننده دلهاست، فکر روح را می‌داند زیراکه او برای مقدسین برحسب اراده خدا شفاعت می‌کند.

همه ما می دانیم که در دعا بایستی که ارادۀ خدا را بطلبیم؛ چون برای ما ارادۀ خدا بهترین است. بنابراین بجای این که به خدا بگوئیم “ما چه می خواهیم”  به خدا بگوئیم “تو برای من چه میخواهی” و این فقط با درک ارادۀ خدا میّسر است. آیات بالا نشان می دهد روح خدا برای ما شفاعت می کند به ناله هائی که نمی توانیم حتی خود ما بفهمیم و یا بیان کنیم. روح خدا ارادۀ پدر را دقیق می داند و او برای ما دعا می کند؛ و شفاعت روح به زبان روح برای ما انجام می شود و مواردی طلبیده می شود که در زبان عقل و با دعای خودمان عملی نیست. چرا که در فکر خودمان حتی نمی دانیم که چه چیزی برای ما خوب است و یا اراده پدر برای ما چیست؛  که آنرا در دعا از خدا  درخواست کنیم.  

  

تعمید روح القدس را چگونه دریافت کنیم؟

 • با ایمان

 • با دانستن اینکه دلیل دریافت تعمید روح القدس برای خدمت خداست ولی با یک قدرت ماورای قوت شخصی خود ما، تا او و کلیسایش را خدمت کنیم. (این مطلب احتیاج به یک فروتنی خاصی دارد که بدانیم و به ما ثابت گردد که بدون روح القدس ما کاری نمی توانیم بکنیم و خدمت ما تبدیل به یک زحمت بی برکت میگردد.)

ایمان چیست؟

عبرانیان۱۱ : ۱، پس ایمان، اعتماد بر چیزهای امید داشته شده است و برهان چیزهای نادیده.

تمام وعده ها و قولها و هدایای خدا را بوسیله ایمان دریافت می کنیم.

حتی نجات را بوسیله ایمان دریافت کردیم.

افسسیان ۲ : ۸، زیرا که محض فیض نجات یافته‌اید، بوسیله ایمان و این از شما نیست بلکه بخشش خداست.

ایمان ساده است؛ یعنی امید داشته باشیم و اعتماد کنیم که هر قول و یا وعده ای که خدا در کلام مکتوب خود گفته است در زندگی ما می تواند انجام شود به شرطی که به او اعتماد کنیم. این امید فقط بوسیلۀ اعتماد کردن به او تبدیل به باور و ایمان میگردد .

این ایمان، وسیله ای برای دریافت وعده های خواهد بود و زندگی یک مسیحی، با قوت و آیات و معجزات روزانه ادامه پیدا می کند.

چگونه ایمان خود را قوی کنیم؟

کلام خدا به ما می آموزد که می توانیم از ایمان به ایمان جلو برویم و در ایمان که نتیجۀ آن زندگی پیروزمندانه است رشد کنیم. رشد ایمان باید از باور و امید داشتن به کلام شروع شود و از آیه به آیه جلو رفته و اجازه دهیم که هر قسمت کلام لوگوس (مکتوب) خدا برای ما رِیما (مکاشفه) گردد زیرا که کلام خدا میفرماید.

رومیان ۱۰ : ۱۷، لهذا ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا.

لغت ریما، یعنی می بایست برای بالا رفتن ایمان، کلام خدا روزانه مکشوف و شخصی گردد. در غیر این صورت خواندن روزانۀ کلام بدون مکاشفۀ شخصی فقط معلومات ما را افزایش می دهد و در ایمان رشد نمی کنیم.

کلام راجع به صحبت و یا دعا به زبانها چه می گوید؟ دعا به زبانها چه تاثیری در رشد روحانی من و چه فایدهُای در زندگی من دارد؟

 در اینجا به برخی از مزایای دعا به زبانها اشاره می کنیم ولی مزایای دعا به زبانها محدود به  نکات زیر نیست.

۱) پرستش خدا

ما در دعا با خدا صحبت میکنیم و از او میشنویم. دعای پرستشی دعائی است که شخصیتی و خصوصیات خدا را اعلام کرده و این خصوصیات عالی را از صیمیم قلب به حدی دوست میداریم که به پرستیدن تبدیل میشود. البته دعا برای تقاضا و شفاعت نزد خدا نیز هست. ما به این واقعۀ روحانی واقف هستیم که با پرستش خدا در دعا ما شبیه او میگردیم (بنا می شویم). چقدر خوب است که ما به شدت و بطور ممتد در دعا خدا را بپرستیم و تقاضاها و دعاهای خود را به او بیان کنیم. در آیۀ زیر می بینیم که دعا به زبانها برای پرستش خداست. پس  بنابراین چه به زبان قابل درک انسانی دعا کنیم و چه به زبان فرشتگان در روح دعا کنیم؛ در هر دو صورت می بایست عادت کنیم که “بیشتر دعا“کنیم. چون در نهایت برکت رشد کردن و بنا شدن به خودمان برمیگردد و بیشتر شبیه نجات دهند خود میشویم.

اول قرنتیان۱۴ : ۲، زیرا کسی‌که به زبانی سخن می‌گوید، نه به مردم بلکه به خدا می‌گوید، زیراهیچ‌کس نمی فهمد لیکن در روح به اسرار تکلم می‌نماید.

 

۲) به اسرار و راز سخن میگوئیم که عقل و فکر ما متوجه نمی شود.

پس چرا باید به زبانی دعا کرد که فکر ما نمی فهمد و تشخیص نمی دهد؟

اول قرنتیان۱۴ : ۲، زیرا کسی‌که به زبانی سخن می‌گوید، … در روح به اسرار تکلم می‌نماید.

وقتی که در دعا به زبانها  فکر ما متوجه نمی شود و نمی فهمد، در این صورت نمی تواند آن را کنترل کند و دخالت نماید. دعا به زبانها وقتی صورت میگیرد که زبان عقل ما و فکر ما، تسلیم زبان روح و نتیجتاً تسلیم خود روح خدا شود. پس برای دریافت قدرت روح القدس و یا عطایا، یا مکاشفات و تسلیم صد درصد، نیاز است که اول فکر ما تسلیم روح القدس گردد.

۳) بنای شخصی

اول قرنتیان۱۴ : ۴، هرکه به زبانی سخن می‌گوید، خود را بنا می‌کند…

 

چگونه خود را بنا می کنیم؟

در حقیقت روح خدا ما را بنا می کند و ما را به عمقهای روح خدا هدایت می کند و مطالب و تعالیمی که کسی نشنیده و چشمی ندیده را در روح برای ما باز می کند. فکر ما، قدرت تصور، حافظه، قدرت ادراک ما بستگی مستقیم به گنجایش درک مغزی انسانی ما دارد. اما روح ما بوسیلۀ روح خدا می تواند به ابعادی دست یابد که از محدودۀ انسانی و تجارب گذشتۀ ما خارج است و ماورای فهم ما عمل می کند

اول قرنتیان۲ : ۹ و۱۰، بلکه چنانکه مکتوب است: «چیزهایی را که چشمی ندید و گوشی نشنید و به‌خاطر انسانی خطور نکرد، یعنی آنچه خدا برای دوستداران خود مهیا کرده است.» اما خدا آنها را به روح خود بر ما کشف نموده است، زیرا که روح همه ‌چیز حتی عمقهای خدا را نیز تفحص می‌کند.

افسسیان۳ : ۱۶- ۱۸، این آیات نشان می دهند وقتی از روح القدس زورآور می شویم (تعمید می یابیم) و در روح دعا می کنیم توانایی آنرا می یابیم که عارف اعماق و ابعادی از محبت خدا شویم که کلام خدا آن را مافوق معرفت ما معرفی می کند. این معرفت همان عقلی است که با فکر و معلومات ما سنجیده میشود ولی ورود به اعماق روح باعث میشود که روح ما مطالب روحانی را درک کند. بزرگترین برکت و بنای شخصی که در نتیجۀ دعا به زبانها ایجاد میشود؛ عشق و محبت بی ریا، تازه و بیحد به عیسی مسیح است.

۴) روح من دعا می کند نه فکر و عقل من

اول قرنتیان۱۴ : ۱۴، زیرا اگر به زبانی دعا کنم، روح من دعا می‌کند لکن عقل من برخوردارنمی شود.

در این آیه کاملاً واضح است که روح ما در زمان دعا به زبانها در حال دعا می باشد. اگر خدا را دوست داریم و می خواهیم اعلام کنیم که تو شایسته پرستش هستی و خدای خود را با تمامی دل، تمامی جان، تمامی قدرت و توانائی خود پرستش کنیم، احتیاج داریم که طبق آیات زیر او را بپرستیم.

تثنیه ۶ : ۵، پس یهوه خدای خود را به تمامی جان و تمامی قوت خود محبت نما.

لوقا ۱۰ : ۲۷، جواب داده، گفت: «اینکه خداوند خدای خود را به تمام دل و تمام نفس و تمام توانایی و تمام فکر خودمحبت نما. و همسایه خود را مثل نفس خود.»

یوحنا ۴: ۲۳ و ۲۴، لیکن ساعتی می‌آید بلکه الان است که در آن پرستندگان حقیقی پدر را به روح و راستی پرستش خواهندکرد زیرا که پدر مثل این پرستندگان خود را طالب است.  خدا روح است و هر‌که او را پرستش کند می‌باید به روح و راستی بپرستد.»

ما باید با تمام دل (یعنی روح و روان و تمام و وجودمان) خدا را بپرستیم. اما ما با فکر و عقل خود که قسمت روان و یا جان است خدا را پرستش می کنیم.

سؤال اینجاست که آیا روح ما نیز او را می پرستد؟ یوحنا فصل ۴ عیسی مسیح اعلام می کند “هر که می خواهد که پرستنده حقیقی باشد خدا (پدر) را به روح (روح القدس) و راستی (کلام حقیقت= عیسی مسیح) می پرستد.” پس نتیجه میگیریم که نه تنها باید خدا را با روان بپرستیم بلکه باید با روح نیز او را پرستید. در اول قرنتیان ۱۴:۱۴ کلام خدا به ما می آموزد که اگر بخواهیم با روح  او را بپرستیم دعا به زبانها به ما کمک می کند این کار را انجام دهیم.

۵) بهتر است که در صورت نبودن ترجمه از طرف خدا دعا به زبانها بطور خصوصی باشد

اول قرنتیان۱۴ : ۱۸ (ترجمه تفسیری) خدا را شکر که در تنهایی، بیش از همه شما به زبانها سخن می‌گویم.

در جمع بهتر است که مواظب باشید که کسانی که این تعلیم را ندارند لغزش نخورند. البته اگر ایماندارانی که دور هم جمع شده و دعا می کنند همگی از این تعالیم باخبر هستند این اجازه را می توانند داشته باشند که در جمع به زبانها دعا کنند ولی با نظم و در این حالت احتیاج به ترجمه نیست؛ بلکه همه اعضأ گروه  بطور منظم به سمت آسمان با خدا صحبت می کنند. در این روش دعا همه با هارمونی خاص به خدا دعا میکنند و کسی به دیگری گوش نمیکند بلکه خود نیز مشغول به دعا کردن و پرستش خداست. ولی اگر یکی از اعضأ گروه صدای خود را بلندتر از سایرین کرده و به زبانها دعا کرد در حدی که قابل شنیدن برای تمام عزیزان باشد، در این حالت این زبانِ دعا مانند نبوت عمل خواهد کرد و مسئول جلسۀ دعا منتظر ترجمۀ آن خواهد شد. اگر بعد از ۲ و یا ۳ نبوت که به صورت زبانها گفته شده است، ترجمۀ آن نیامد در این صورت آن افراد می بایست آرام دعا کنند. پس اگر از زبانها برای نبوت استفاده گردد در جمع می بایست ترجمه شود. این نوع زبان با زبانهائی که برای بنای شخصی است و فقط به خدا گفته می شود فرق دارد.

 

اول قرنتیان۱۴: ۲۷ و ۲۸، اگرکسی به زبانی سخن گوید، دو دو یا نهایت سه سه باشند، به ترتیب و کسی ترجمه کند. اما اگرمترجمی نباشد، در کلیسا خاموش باشد و با خود و با خدا سخن گوید.

در آیه لغت “خاموش باشد” بمعنی ساکت شدن و حرف نزدن نیست بلکه اصل این لغت به یونانی(سیگا او) به معنی”آرام بودن” است. در ادامۀ این آیه می خوانیم “با خود و خدا سخن گوید” که البته مفهوم آن دعا به صورت”تکلم ” است. این آیه به این مطلب اشاره نمی کند که چون مترجمی نباشد باید در فکر دعا کرد بلکه این آیه بیشتر به این معنی است که شخص به آهستگی به تکلم به زبانها ادامه دهد ولی جمع را تحت تأثیر صدای بلند خود قرار ندهد.

۶) آیا همه باید به زبانها دعا کنند؟

در سوال بالا لغت  باید” صحیح نیست بلکه آیات زیر نشان می دهد که “خوب” است از این عطیه همۀ ما استفاده کرده و خود را با قوت بنا کنیم تا در موقعیتی که فکر ما در محدودۀ انسانی متوقف می شود و لغتی برای حمد و تسبیح خدا نداریم روح ما پرستش کند. در آیه زیر خدا از زبان پولس از ما خواهش می کند که به زبانها دعا کنیم. در ترجمۀ دیگری می گوید”آرزوی من اینست” یا به زبان ساده:

ای کاش“همه شما به زبانها دعا کنید.

اول قرنتیان ۱۴ : ۵، و خواهش دارم که همه شما به زبانها تکلم کنید،… می بایست همه ایمانداران را در مورد دعا به زبانها تشویق کرد تا همه از این عطیه برخوردار شوند  ولی نه با زور و اجبار. و حتی اگر کسی که این عطیه را ندارد نباید از دیگری که دارد از نظر روحانی کمبودی حس کند. و کسانی که این عطیه را دارند نیز نباید احساس برتری کنند و گرنه اصلاً معنی و دلیل تعمید روح را درک نکرده اند. 

اول قرنتیان۱۴: ۳۹ و۴۰، پس‌ای برادران، نبوت را به غیرت بطلبید و از تکلم نمودن به زبانها منع مکنید. لکن همه‌چیز به شایستگی و انتظام باشد.

این آیۀ”عطیۀ  نبوت” را تشویق می کند و دعا به زبانها را منع نمی کند و در آیه ۴۰ که آخرین آیۀ این فصل است، نظم و اصولی که درکُل  فصل۱۴ بیان شده است را مورد تأیید قرار می دهد.  باید دانست که ما می باید هم خود را با قوت بنا کنیم و هم کلیسا را، پس به هردوی این عطایا (زبانها و نبوت) مثل سایر عطایای دیگر در کلیسا احتیاج است. اگر خداوند مهربان که به ما حق انتخاب می دهد با فروتنی می گوید خواهش دارم به زبانها دعا کنید، جواب شما به او چیست؟ آیا می گوئید خیر! یا جواب شما بله است؟

۷) آیا وقتی ما به زبانها دعا می کنیم از خود بی خود می شویم. و آیا از کنترل خارج هستیم؟

خیر” . طبق آیۀ بعدی وقتی که شما به زبانها دعا می کنید و حتی نبوت می کنید؛ روحی که با روح شما تکلم می کند روح خداست. روح خدا روح نظم است و روح اغتشاش نیست. روح ما در کنترل روح خداست و روح خدا چون با ما همکاری می کند (همراه) ما را هدایت می کند. پس این هدایت (کنترل) یک طرفه و بدون همکاری نیست که ما را از خود بی خود کند. باید دانست که روح القدس حق انتخاب را از ما نمی گیرد.

اول قرنتیان۱۴: ۳۲ و۳۳،.. و ارواح انبیا مطیع انبیا می‌باشند. زیرا که او خدای تشویش نیست بلکه خدای سلامتی، چنانکه در همه کلیساهای مقدسان.

۸) اگر زبانها عطیه و برای ایماندار نشانه و وسیلۀ بنای شخصی است برای غیر ایمانداران چه منفعتی دارد؟

اول قرنتیان۱۴: ۲۱ و ۲۲، در تورات مکتوب است که «خداوند می‌گوید به زبانهای بیگانه و لبهای غیر به این قوم سخن خواهم گفت و با این همه مرا نخواهند شنید.»  پس زبانها نشانی است نه برای ایمان داران بلکه برای بی‌ایمانان؛ اما نبوت برای بی‌ایمان نیست بلکه برای ایمانداران است.

آیات بالا نشن می دهد در جمعی که غیر ایمانداران حضور دارند در صورتی که شخصی ایماندار به زبانها دعا کند ممکن است ترجمۀ آن بوسیلۀ روح القدس در افکار و ذهن غیر ایمانداران نقش ببندد و یا حتی این دعا را به زبان مادری و یا محلی بشنود و یا اینکه این  دعا به زبانها توسط شخصی دیگر در مجلس برای آنان ترجمه شود (بوسیله عطیه ترجمه زنانها)  که این باعث میگردد آنان متحیر شده و در نهایت باعث نجات ایشان خواهد شد و این یک نشانه ای برای آنان (غیر ایمانداران) خواهد بود. مثال بارز آن را در فصل ۲ اعمال رسولان در روز پنطیکاست مشاهده می کنیم که چگونه رسولان به زبانها دعا کردند و با اینکه رسولان نمی دانستند چه می گویند با این حال روح خدا متکلم بود و کلام ایشان به زبانهای بومی و محلی مردمی  بود که به اورشلیم سفر کرده بودند. این مطلب باعث تعجب مردم شد و یک نشانه ای برای آنان بود و در دنبالۀ آن در نهایت با موعظۀ پر قدرت کلام بوسیلۀ پطرس ۳۰۰۰ نفر ایمان آوردند.

اعمال۲ : ۴- ۶،  و همه از روح‌القدس پر گشته، به زبانهای مختلف، به نوعی که روح بدیشان قدرت تلفظ بخشید، به سخن‌گفتن شروع کردند. و مردم یهود دین دار از هر طایفه زیر فلک دراورشلیم منزل می‌داشتند.  پس چون این صدا بلند شد گروهی فراهم شده در حیرت افتادند زیرا هر کس لغت خود را از ایشان شنید.

در این آیات این “نوع دعا به زبانها” برای نشانه برای غیر ایمانداران استفاده شده است و خدا اجازه داد که حداقل ۱۵ زبان زنده آن زمان از پرستش این رسولان شنیده شود.

۹) آیا زبانها به زبانی است که حتماً در دنیا شناخته شده است؟

آیۀ بعدی نشان می دهد که دعا به زبانها می تواند به زبانهای شناخته شدۀ مردم آن زمان و حتی زبانهای متروکی که در قدیم در مناطق مختلفی از جهان مورد استفاده قرار میگرفته است؛ بوده باشد. نوع دیگر زبانها، زبان فرشتگان است. منظور از زبان فرشتگان، زبانی است که فرشتگان در پرستش خدا استفاده می کنند.

اول قرنتیان۱۳ : ۱، اگر به زبانهای مردم و فرشتگان سخن گویم و محبت نداشته باشم، مثل نحاس صدادهنده و سنج فغان کننده شده‌ام.

۱۰) بوسیلۀ دعا به زبانها، روح القدس برای ما شفاعت می کند.

رومیان۸ : ۲۶ و ۲۷، و همچنین روح نیز ضعف ما را مدد می کند، زیرا که آنچه دعا کنیم بطوری که می‌باید نمی دانیم، لکن خود روح برای ما شفاعت می‌کند به ناله هایی که نمی شود بیان کرد. و او که تفحص کننده دلهاست، فکر روح را می‌داند زیراکه او برای مقدسین برحسب ارادۀ خدا شفاعت می‌کند.

در آیات بالا روح خدا به زبان و ناله هائی که ما نمی توانیم با زبان عقل خود بیان کنیم و یا به زبان بیاوریم برای ما شفاعت می کند. این آیه بدین بمعنی است که خود روح برای ما و حتی دیگران نزد پدر دعا می کند. آیه ۲۷ می گوید که پدر دل ما را و روح ما را می بیند و فکر روح القدس را می داند و وقتی روح خدا دعا می کند بدرستی طبق ارادۀ پدر دعا می کند. آیا ما کاملاً اراده پدر را می دانیم؟ چقدر زیباست که دعا در روح و بوسیلۀ روح القدس به ما این اجازه را می دهد که طبق ارادۀ خدا دعا کنیم.

متی ۶ : ۹ و۱۰، «پس شما به اینطور دعا کنید: “ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. ملکوت تو بیاید. اراده تو چنانکه در آسمان است، بر زمین نیز کرده شود.

۱۱) استفاده دعا به زبانها در جنگ روحانی

طریق دیگری که دعا به زبانها، به ما کمک می کند در جنگ روحانی است. در فصل۶ افسسیان آیۀ۱۰ به بعد به زره روحانی اشاره شده است و در آیه زیر:

افسسیان ۶ : ۱۸، و بادعا و التماس تمام در هر وقت در روح دعا کنید و برای همین به اصرار و التماس تمام بجهت همه مقدسین بیدار باشید.

 

وقتی که ما در روح دعا می کنیم باعث می شویم که:

 1.  کلام خدا که شمشیر اوست و در دست ماست “ریما” (آشکار) شود. در جنگ روحانی کلامی که شخص مسیحی باید استفاده کند کلام”لوگوس” نیست بلکه “ریما” است. شیطان تمام کلام را به صورت لوگوس می داند ولی انتخاب می کند که باور و اطاعت نکند. وقتی ما به زبانها دعا می کنیم کلام خدا بهتر ریما می شود. چون روح خدا اعماق خدا را تفحص می کند و معرفت مسیح که کلام زنده است را برای ما بیشتر قابل درک می کند. وقتی ما در جنگ روحانی از آیات کتابمقدس بعنوان شمیشیر استفاده می کنیم شیطان متوجه می گردد که آیا ما جمله ای و آیه ای که برای بیان حقیقت استفاده می کنیم را باور داریم یا نه؟ آیا برای ما ریما شده است یا نه؟ اگر در آیه افسسیان۶ : ۱۷توجه کرده باشید لغت”کلام خدا” به یونانی (کلام ریما شده است نه لوگوس). کلامی که توسط ما مکشوف شده، باور شده و اطاعت شده را می توانیم علیه شیطان استفاده کنیم.

 افسسیان ۶ : ۱۷  و خود نجات وشمشیر روح را که کلام خداست بردارید

 1. در دعا با روح القدس ما می توانیم به زبان فرشتگان دعا کنیم. در این صورت فرشتگان نیکو که در حال پرستش خدا هستند می توانند با ما هم صدا شوند.

در این صورت وقتی شما در دعا به زبانها در جنگ روحانی دعا می کنید حتماً فرشتگان نیکو دور شما جمع می شوند و ما می دانیم آنانی که با ما هستند (فرشتگان نیکو) تعدادشان دو برابر آنانی است که با ما نیستند (فرشتگان پلید- ارواح پلید- دیو ها). این دعوت غیر مستقیم و دعا به زبانها باعث دعوت فرشتگان نیکو میگردد و پیروزی ما را ساده تر می کند.

 1. وقتی خود ما شخصاً در جنگ روحانی هستیم بدانید بیشتر از همه، خود ما احتیاج به کمک و بنا شدن داریم. دعا به زبانها قدرت روح را جاری می کند و بعضی مواقع بطور قابل لمس و نمایان، تجلی روح خدا و قدرت اخراج ارواح در جنگ روحانی قابل رویت است.

تشویق می شود که این عطیه را با غیرت از خداوند بطلبید تا با بنا کردن سریع خود به کلیسای خداوند بهتر خدمت نمائید و از دریافت عطایای دیگر کوتاهی نکنید. اگر عطیۀ زبانها را تجربه کرده اید در دعاهای خود هرروزه هم به عقل و هم به زبانها بطور مستمر دعا کنید.

اول قرنتیان۱۴ : ۱، در‌پی محبت بکوشید و عطایای روحانی را به غیرت بطلبید، خصوص اینکه نبوت کنید.

اول قرنتیان۱۴ : ۳۹  ۴۰،.. پس‌ای برادران، نبوت را به غیرت بطلبید و از تکلم نمودن به زبانها منع مکنید. لکن همه‌چیز به شایستگی و انتظام باشد.

چگونه عملاً تعمید روح القدس و عطیه زبانها را دریافت کنیم؟

حال که معانی و فواید تعمید روح القدس را یاد گرفتیم و عطایا و نتایج عملکرد روح القدس را می دانیم، نکات دریافت عملی تعمید روح و دعا به زبانها کدامند؟

۱- باید دانست که دریافت تعمید روح خدا هم با “دست گذاری” ایمانداران صاحب مسح  امکان پذیر است و هم خودتان “در خلوت” می توانید آن را دریافت کنید.

۲- “ایمان” دلیل دریافت هر چیزی از خداست. با ایمان به این که خدا می خواهد به شما تعمید روح و تکلم به زبانها را بدهد این دعا را بکنید.

لوقا۱۱: ۱۱- ۱۳، «شما که پدر هستید، اگر فرزندتان از شما نان بخواهد، آیا به او سنگ می‌دهید؟ یا اگر ماهی بخواهد، آیا به او مار می‌دهید؟ یا اگر تخم مرغ بخواهد، آیا به او عقرب می‌دهید؟ هرگز! «پس اگر شما، اشخاص گناهکار، می‌دانید که باید چیزهای خوب را به فرزندانتان بدهید، چقدر بیشتر پدر آسمانی شما می‌داند که باید روح القدس را به آنانی که از او درخواست می‌کنند، ارزانی دارد.

۳- برای دریافت پری روح خدا احتیاج به خالی شدن از گناه است. برای پاک شدن فقط ایمان به کلام خدا و خون مسیح است که می تواند شما را در همان لحظه پاک و مقدس کند. اعمال و کارهای مذهبی ما نقشی در پاک شدن ما ندارند.

اول یوحنا۱ : ۹، اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد.

دعا کنید که خداوند گناهانی که در قبل انجام داده اید و یا حتی یادتان هم نمی آید را به یاد شما بیاورد که شما آنرا توبه کنید. مثلاً اگر کسی را نبخشیده اید روح خدا آن را به یاد شما می آورد و یا تصویر آن شخص جلوی چشمان شما ظاهر می شود و به شما یادآور میگردد که ببخش تا دریافت کنید. و یا شاید روح خدا گناهان دیگری که فقط ضمیر ناخودآگاه شما از آن اطلاع دارد و ضمیر خودآگاه شما از آنها بی خبر است را بر شما مکشوف کند. پس نه اعمال ما بلکه با اعتراف و طلب بخشش و آزاد شدن از آن بند و گناه و اعتراف به آنها قادر خواهیم بود طبق این آیه “همان لحظه” پاک شویم و در همان لحظه آماده جاری کردن قدرت و قوت روح خدا خواهیم بود.

۴- اگر این دعا را کردید در “همین لحظه” شما کاملاً پاک هستید. حالا درخواست کنید که روح خدا کنترل”فکر” و “احساسات و اراده” شما را بگیرید و با دعا تسلیمش کنید.

۵- با ایمانی که او شما را کنترل خواهد کرد و این عطیه را با خوشحالی می خواهد به شما بدهد. دعا را شروع کنید و با زبان خود و به زبان روح، خدا را پرستش کنید.

اول قرنتیان ۱۴ : ۵، آرزوی من اینست که همه شما به زبانها سخن بگویید. روح خدا از طریق پولس می گوید که دوست دارد شما به زبانها دعا کنید. آیا شما می خواهید دریافت کنید؟

۶-  وقتی شما به زبانها دعا می کنید عقل و فکر شما متوجه نمی شود.

بعداز این مثل داود می توانیم بگوئیم: مزمور۱۰۳: ۱ و ۲، ای جان من خداوند را متبارک بخوان و هرچه در درون من است نام قدوس او را متبارک خواند. ‌ای جان من خداوند را متبارک بخوان.

 پس جان من و زبان من و هر چه در من است باید خدا را جلال دهد. پس شروع کنید. با حمد و پرستش به زبان عقل (زبان مادری) و زبان روح (زبانها) خدا را بپرستید.

تذکر:

وقتی از درونتان احساس می کنید که می خواهید با زبانی صحبت کنید که فکر و عقلتان می گوید که این تکلم به زبانها نیست بلکه یک صدای بچه گانه و یا صدای من درآوردی است؛ و یا صدای خودت است که تقلید می کنید و حتی می گوید که خود را گول نزنید که با این زبان عجیب و غریب می خواهید بگوئید که داری به زبان روح صحبت می کنید، بدانید که این”فکر” که “نفس” ماست چون قدرت درک و تشخیص روح را ندارد و این زبان

را نمیشناسد و برای او  نامفهوم است؛  در نتیجه  سعی می کند که  آنرا کنترل کند و مانع شود که شما کنترل فکرتان (که در نهایت کنترل نفس است) را به روح خدا بدهید و در اینجا یک نزاع شروع می شود. حالا در این موقعیت به ایمان شما بستگی دارد (دانستن کلام و باور کردن آن) که در این جنگ پیروز شوید یا نه. شروع کنید به آن زبانی تکلم کنید که عقل شما متوجه نمی شود.  بهتر است به فکر و عقل خود بگوئید ساکت شو چون من می خواهم با

 تمام وجودم و هرچه در اندرون من هست حتی با همین صدائی که برای تو خنده دار جلوه می کند؛  خدایم را پرستش کنم. ای نفس من تو ساکت شو. و آزادانه دعا به زبانها را شروع کنید. شاید این زبان فقط یک و یا دو کلمه و شاید هم جملات و کلماتی طولانی تر باشند.

۷-  بعد از آن برای دریافت این عطیه خدا را شکر کنید و  روزانه از روح خدا بخواهید که شما را کنترل کند= پری روح القدس در دعای روزانۀ خود درخلوت به زبانها دعا کنید و این کار را ادامه دهید. در دعاهای خود هم به عقل و هم به زبانها دعا کنید  و بعد در زندگی روحانی خود نتایج آنرا ببینید.

تگ ها

همچنین شاید اینها نیز مورد پسند شما باشند

0 دیدگاه در “تعمید روح القدس چیست؟ عملکرد و فواید دعا به زبانها چیست؟”

دیدگاهتان را بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.