روزۀ مسیحی

  انجیلمتی ۶: ۱۶ الی ۱۸ قرائت شود.

لغت نامه دهخدا ریاکار شخصی است که همچون بازیگر حرکات و تشبیهات او  را که حقیقتی نیستند انجام میدهد و لقبی است از برای آنان که صورةً و ظاهراً دین دارند و حال آنکه حقیقةً و باطناً، ابداً بویی از دینداری نداشته و ندارند.

 ریاکار دنیوی که محض مقاصد شخصی و دنیوی متدین به دین شود. ریاکار غیورست یعنی متوکل به حالات و احساسات روح می باشد و متوجه ثمرات روحانی نیست . (از قاموس کتاب مقدس). آنکه کارهای خوب چشم دیگران  کند.

ریاکاری یعنی دو رویی. در یونانی آمده است، دورو داشتن یعنی هنرپیشه بودن و نقش بازی کردن . در فارسی میگوییم: فیلم بازی کردن. ریا یعنی برای فریب است.

دلایل ریاکاری؛ کمبودهای روحی و روانی باشد. ریاکاری وانمود کردن است، ریا برای نشان دادن آنچه که نیستیم وجود دارد و در رابطه با خانواده، مردم، جامعه و مذهب و سیاست انجام می گیرد.

بیش از ۲۱ بار در کلام خدا به آن اشاره شده است.

دوم تیموتاوس ۳ : ۱– ۵ ت تفسیری؛  این را نیز باید بدانیکه در زمانهای آخر، مسیحی بودن بسیار دشوار خواهد بود  زیرا مردم ، خودپرست ، پول دوست ، مغرور و متکبر خواهند بود؛ و خدا رامسخره کرده  نسبت به والدین نامطیع و ناسپاس خواهند شد و دست به هرعمل زشتی خواهند زد. مردم، سنگدل و بیرحم، تهمت زن، ناپرهیزگار، خشن و متنفر از خوبی خواهند بود، و کسانی راکه میخواهند زندگی پاکی داشته باشند، به باد تمسخر خواهند گرفت ؛ درآنزمان ، خیانت در دوستی امری عادی بنظر خواهد آمد؛ انسانها خودرأی، تندخو و مغرور خواهند بود، و عیش و عشرت را بیشتر از خدا دوست خواهند داشت؛ به ظاهر افرادی مؤمن ، اما درباطن بی ایمان خواهند بود. فریب اینگونه اشخاص خوش ظاهر را نخور.

در متی ۶ : ۲ و ۵ و ۱۶ آمده است،پس چون صدقه دهی، پیش خود کَرِنّا منواز چنانکه ریاکاران درکنار کنایس و بازارها میکنند، تا نزد مردم اکرام یابند. هرآینه به شما میگویم اجر خود را یافته اند. «و چون عبادت کنی، مانند ریاکاران مباش زیرا خوش دارند که درکنایس و گوشه های کوچه ها ایستاده، نمازگذارند تا مردم ایشان را ببینند. هرآینه به شما میگویم اجر خود را تحصیل نموده اند.امّا چون روزه دارید، مانند ریاکاران ترشرو مباشید زیرا که صورت خویش را تغییر میدهند تا در نظر مردم روزه دار نمایند. هرآینه به شما میگویم اجر خود را یافته اند.

متی ۲۳ : ۱۳ – ۱۵ و ۲۳ وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار که درِ ملکوت آسمان را به روی مردم میبندید، زیرا خود داخل آن نمیشوید و داخل شوندگان را از دخول مانع میشوید. وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار، زیرا خانه های بیوه زنان را میبلعید و از روی ریا نماز را طویل میکنید؛ از آنرو عذاب شدیدتر خواهید یافت. وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار، زیراکه برّ و بحر را میگردید تا مریدی پیدا کنید و چون پیدا شد او را دو مرتبه پست تر از خود، پسر جهنّم میسازید! (سزاوار جهنم می سازید)

 وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار که نعناع و شبت و زیره را عشر می دهید و اعظم احکام شریعت، یعنی عدالت و رحمت و ایمان را ترک کرده اید! میبایست آنها را به جا آورده، اینها را نیز ترک نکرده باشید.

ایمان داران ریاکاری از میوه های انسانیت کهنه است : مرقس ۷ : ۲۰ – ۲۳  لهذا از میوه های ایشان، ایشان را خواهید شناخت.  «نه هر که مرا “خداوند، خداوند” گوید داخل ملکوت آسمان گردد، بلکه آنکه اراده پدر مرا که در آسمان است بجا آورد. بسا در آن روز مرا خواهند گفت: “خداوندا، خداوندا، آیا به نام تو نبوّت ننمودیم و به اسم تو دیوها را اخراج نکردیم و به نام تو معجزات بسیار ظاهر نساختیم؟”  آنگاه به ایشان صریحاً خواهم گفت که “هرگز شما را نشناختم! ای بدکاران از من دور شوید!”

 

آسیب ریاکاری یعقوب ۱ : ۱۵پس شهوت آبستن شده، گناه را می زاید و گناه به انجام رسیده، موت را تولید می کند.

ریاکاری از دید خدا گناه است و شخص ریاکار مجازات سختی را در پیش دارد: ایوب۱۳: ۱۶ریاکار به حضور او حاضر نمیشود. ایوب۲۰: ۵ شادی شریران،‌ اندک زمانی است، و خوشی ریاکاران، لحظه ای.

روزه ای که کتابمقدسی باشد خداوند آن فرد را آشکارا برکت و پاداش خواهد داد. متی ۶: ۱۸

  دانیال  ۱:  ۱۷  اما خدا به‌ این‌ چهار جوان‌ معرفت‌ و ادراک‌ در هر گونه‌ علم‌ و حکمت‌ عطا فرمود و دانیال‌ در همه‌ رویاها و خوابها فهیم‌ گردید.

یوییل  ۲:  ۲۸  و بعد از آن‌ روح‌ خود را بر همه‌ بشر خواهم‌ ریخت‌ و پسران‌ و دختران‌ شما نبوّت‌ خواهند نمود و پیران‌ شما و جوانان‌ شما رویاها خواهند دید.

۲قرنتیان  ۱۲:  ۱  لابدّ است که فخر کنم، هرچند شایستة من نیست. لیکن به رویاها و مکاشفات خداوند می‌آیم.

آیا شما رویا دارید؟

داشتن رویا برای همه لازم است .  امثال  ۲۹:  ۱۸  جایی‌ که‌ رویا نیست‌ قوم‌ گردنکش‌ می‌شوند، اما خوشابحال‌ کسی‌ که‌ شریعت‌ را نگاه‌ می‌دارد.

برای اینکه هدفی برای خود بسازید ابتدا باید  روشن کنید که از زندگی چه چیزی میخواهید . یادتان باشد آرزوی (خواسته) خود را باید با مشخصات کامل بیان کنید. رویایی که خداوند به شما داده است  را مجسم کنید و سپس باور کنید که به آن خواهید رسید.  روی آن تمرکز کنید.

خداوند تمام آرزوهای ما را اگر طبق کتابمقدس باشد اجابت میکند و آنها را با اشتیاق و ایمان بخواهیم.

هیچ چیز در این دنیا براساس اتفاق رخ نمیدهد.

آیا برای خواسته های خود اشتیاق داشته اید؟ برای پیدا کردن شغل بهتر، درآمد بیشتر، همسر خوب، فرزند خوب، خانه زیبا و هر آنچه شما میخواهید.

از افکار خود آگاهی داشته باشید و آنها را درست انتخاب کنید .“چه میخواهید” جواب این سوال خیلی مهم است. این سوال را از خود بپرسید و  آن را روی کاغذی بنویسید و تاریخ را نیز بنویسید.

آیا خواهان یک شریک زندگی مناسب هستید. کلمه مناسب را برای خود تشریح کنید. آیا میخواهید یک شرکت موفق تاسیس کنید پس مراحل تاسیس را برای خودتان بنویسید  جزئیات را کامل بنویسید.

یک قانون را فراموش نکنید: هرآنچه ما هستیم نتیجه افکاری است که ما بودیم.

نقطه ای که الان در زندگی قرار گرفته اید، همان جایی است که خودتان خواسته اید و هیچ کس جز شخص شما مسئول ساخت آن نیست.

باید مرتب روی آن تمرکز کنید. میتوانید آرزوهای خود را با جزئیاتی که روی یک ورق کاغذ نوشته اید جایی مانند کنار آیینه اتاق، کنار تختخواب و هرجایی که به محض بیدارشدن از خواب چشمتان به آن میافتد، بگذارید. با دیدن نوشته، موضوع را بخاطر بیاورید و بخاطر آن از خداوند شکرگزاری کنید.  

باور کنید امکان دارد اگر که شما بپذیرید.  برکات خداوند محدودیت ندارند.

پس: ۱- بخواهید یا طلب کنید.

        ۲- واقعا چه چیزی میخواهید؟

        ۳- آن را دریافت کنید.

ممکن است برای دریافت مدتی منتظر بمانید پس شکیبایی بخرج دهید. ایمان داشته باشید که میتوانید به خواسته های خود دست یابید.  هرروز چند دقیقه ای را با خدا خلوت کنید.  مجسم کنید. آرزوهای خود را بعهده خداوند بگذارید تا معجزه را ببنید. هرروز باید این احساس و ایمان را داشته باشید. از اینکه اتفاق مهمی در زندگیتان رخ نمیدهد، خسته نشوید.

حبقوق ۲: ۲ و ۳

برای آنچه اکنون دارید و هستید، شکرگزاری کنید نه شکایت. شکایت کردن اوضاع را بدتر میکند. احساس شکرگزاری را در وجود خود حس کنید. از سلامتی و دیگر برکات تشکر کنید.

این جملات تکراری را می شناسید: من که پولدار نیستم، پدرم که برایم چیزی نگذاشته، در مدرسه شاگرد تنبلی بودم، دانشگاه نرفتم، پارتی که ندارم، من که مثل دوستم باهوش نیستم، من که نیستم، من که ندارم، من که نمیتوانم.

اگر میخواهید به خواسته هایتان برسید باید ایمان داشته باشید. افکار منفی بدن را ضعیف و عملکرد مغز را کاهش می دهند. افکار شاد بدن را قویتر می کنند.

اگر مخالف فقر هستید، پس بر کلام خدا تمرکز کنید، باور کنید تا ثروتمند شوید. روی آن چیزی تمرکز کنید که می خواهید نه آن چیزی که نمی خواهید. چون نتیجه عکس خواهد بود.

در قلب خدا به اندازه همه انسانها و حتی بیشتر از نیاز انسانها، ثروت و خوشبختی وجود دارد پس آنها را بخواهید.

بنویسید و توجهتان را از آنچه نمیخواهید به آنچه میخواهید، متمرکز کنید.

 

بفهمید که برای چه ماموریتی به دنیا آمده اید و کسی جز خودتان ماموریت را به شما نخواهد گفت.

لذت، عشق، آزادی، خوشحالی، کمک به دیگران… شناسانیدن مسیح به گمشدگان : اینها دلایلی هستند که بخاطرش زنده هستید.  از زندگی لذت ببرید چون زندگی شگفت انگیز است. شما میتوانید غیرممکن ها را ممکن کنید.

برندگان از شکست نمی ترسند اما بازندگان چرا.  

تگ ها

همچنین شاید اینها نیز مورد پسند شما باشند

0 دیدگاه در “روزۀ مسیحی”

دیدگاهتان را بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.