آيا اطمينان داريد؟

آيا اطمينان كامل داريد…

كه شما حيات جاودان را با خداوند در بهشت خواهد بود؟

اگر خداوند از شما سوال كند: به چه دليل شما بايستي به بهشت راه يابيد؟

جواب شما چه خواهد بود؟ آيا جوابي خداپسندانه نداريد؟

 اين جزوه شما را كمك مي كند…. دانستن پاسخ به اين سوال بهترين آگاهي براي شما است.

زماني را كه صرف خواندن اين جزوه مي كنيد مي تواند مهمترين دقايق زندگي شما باشد.

آيا اطلاع داريد كه انجيل شريف مي تواند راهنماي شما باشد تا اطمينان داشته باشيد كه شما حيات جاودان، زندگي پس از اين دنيا را در بهشت با خدا باشيد؟ چطور؟

انجيل شريف مي فرمايد: ۵ اصل مهم وجود دارد كه بايستي درمورد حيات جاودان بدانيد: اين نامه را نوشتم… تا يقين بدانيد كه حيات جاوداني داريد. (اول يوحنا ١٣:٥)

١ بهشت

زندگي جاودان در بهشت يك هديه است!

انجيل شريف مي فرمايد: …. خدا به كساني كه با خداوند ما، عيسي مسيح متحد هستند حيات جاودان مي بخشد. (روميان ٢٣:٦)

و “چون بهشت يك هديه است”، مثل هر هديۀ واقعي… برايش زحمتي كشيده نشده و شايد استحقاق آن را نيز نداشته باشيد. مهم نيست كه چقدر كارهاي خوب انجام مي دهيد و يا اعمال مذهبي به جا مي آوريد. هيچكدام اينها قادر نيستند جايي براي شما در بهشت مهيا كنند.

“زيرا به سبب فيض خداست كه شما از راه ايمان (ايمان به مسيح) نجات يافته ايد و اين كار شما نيست بلكه بخشش خداست. اين نجات نتيجۀ اعمال شما نيست. پس هيچ دليلي وجود ندارد كه كسي به خود ببالد” (افسسيان ٢: ٨ و ٩).

چرا كسي نمي تواند استحقاق بهشت را داشته باشد؟ زيرا كه…

٢ انسان

انسان موجودي گناهكار است

“زيرا همه گناه كرده اند و از جلال خدا محرومند” (روميان ۳: ۲۳).

گناه سر پيچي كردن از دستورات الهي است و شامل دروغ گفتن، چشم بد داشتن، تزوير، ريا، كينه، غضب، و عصبانيت و همچنين داشتن افكار شيطاني، رفتار زشت و غيره مي باشد و به همين دليل انسان نمي تواند خود را از گناه نجات دهد. اگر تصور مي كنيد كه اعمال خوب شما مي توانند گناهان شما را پاك كنند، آيا ميدانيد چه مقدار اعمال خوب بايد انجام دهيد تا گناهان دانسته و ندانسته شما پاك شوند؟

“پس شما بايد كامل باشيد همانطور كه پدر آسماني شما كامل است” (انجيل متي٤٨:٥).

ملاحظه مي كنيد كه با استانداردي كه خداوند در آيۀ بالا براي ما مقرر مي فرمايد هيچكس نمي تواند با توان خود و يا با اعمال نيك خود گناهان خويش را پاك سازد و خود را نجات دهد. ولي با وجود گناهان ما…

٣ خدا

خداوند بخشنده و مهربان است

و به خاطر مهرباني و محبت خود نسبت به انسانها علاقه ندارد ما را به خاطر گناهانمان تنبيه كند. “زيرا كه… خدا محبت است” (اول يوحنا ٨:٤).  او مي فرمايد… با محبت ازلي تو را دوست داشتم (ارميا٣:٣١)

و همين كتاب مقدس كه ما را با خدا آشنا مي كند و پيام محبت خدا را به ما مي رساند همچنين مي فرمايد: خدا عادل است. او به خاطر عدالتش بايستي گناه را جزا دهد.

او مي فرمايد… “ليكن گناه را هرگز بي سزا نخواهد گذاشت” (سفر خروج٧:٣٤). …هر كسي كه گناه ورزد خواهد مرد” (حزقيال ٤:١٨).

مشكل اينجاست خدا ما را دوست دارد و علاقه اي به تنبيه ما ندارد… ولي در عين حال عادل است و گناه را بدون سزا نخواهد گذاشت…

پس راه حل چيست؟ خداوند اين مشكل را در شخصي به نام عيسي مسيح حل كرد.

٤ عيسي مسيح

عيسي مسيح كيست؟

انجيل شريف به وضوح به ما مي گويد كه عيسي مسيح شخصیتی است خدا-انسان و جاوداني!

“در ازل كلمه (عيسي مسيح) بود… و كلمه (عيسي مسيح) خود خدا بود… و كلمه (عيسي مسيح) جسم گرديد و ميان ما ساكن شد..” (يوحنا ١٤و١:١).

عیسی مسیح به این جهان آمد و زندگی پاک و بدون گناهی داشت. او بر روي اين كره زمين چه كرد؟… عيسي مسيح در اين جهان چه كاري انجام داد؟

او بر روي صليب به صورت يك قرباني نهايي جان داد و جريمه گناهان ما را پرداخت كرد.

او روز سوم زنده شد و از مرگ قيام كرد و به بهشت بازگشت كرد تا براي ايمانداران به او  مكان مهيا نمايد. “جميع ما مثل گوسفندان گمراه شده بوديم و هر يك از ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناهان جميع ما را بروي نهاد ( اشعيا ٦:٥٣).

عيسي مسيح گناهان ما را بر دوش گرفت و بر روي صليب جان داد و اكنون به ما حيات جاودان در بهشت را به صورت يك هديه مجاني تقديم مي كند. و اين هديه را فقط مي توان با ايمان دريافت نمود.

٥ ايمان

ايمان كليدي است كه در بهشت را باز مي كند.

 ايماني كه از آن صحبت مي كنيم شامل هيچ يك از دو نوع ايمان مذكور زير نمي باشد.

١. ايمان نجات يك برداشت فكري مانند درك وقايع تاريخي نيست. كتاب مقدس مي فرمايد كه شيطان نيز ايمان دارد كه خداي يگانه وجود دارد. و همه مي دانيم جاي او در بهشت نيست. بنابراين فقط ايمان داشتن به وجود خداي يگانه “ايمان نجات” نيست.

٢. ايمان نجات يك ايمان موقتي نيست. انسانها آموخته اند كه در زمان بحرانهاي زندگي مثل بحرانهاي مالي، بحرانهاي خانوادگي و نياز به شفا موقتاً به سوي خداوند بروند. مردمان البته مي توانند براي بر آوردن اين نيازها به عيسي مسيح اطمينان كنند ولي اين اطمينان “ايمان نجات” نيست…

ايمان نجات چيست؟

ايمان نجات فقط به عيسي مسيح براي دريافت حيات جاويد (بهشت) است معني ايمان نجات ايمان باطني به اين است كه فقط آرامش آغوش مسيح و آنچه او براي فرد فرد افراد بشر بر روي صليب انجام داد مي تواند ما را به بهشت موعود رساندو نه اعمال نيك ما.

“…به خداوند عيسي مسيح ايمان آور كه تو و اهل خانه ات نجات خواهيد يافت” (اعمال رسولان ٣١:١٦).

شما هم اكنون عظيمترين واقعه تاريخ بشر، درمورد عظيمترين هديه تقديمي به شما بوسيلۀ بزرگترين شخصيت تاريخ بشر يعني عيسي مسيح را مي دانيد و هم اكنون خداوند از سوال مي كند…

آيا مايليد كه هديه حيات جاودان را دريافت كنيد؟

چون جواب به اين سوال بزرگترين تصميمي است كه در زندگي خود مي گيرد، اجازه دهيد براي شما روشن كنيم كه براي دادن جواب مثبت به اين سوال بايستي حقايق زير را بپذيريد:

* به اعمال نيك خود براي باز خريد جزاي گناهانتان اعتماد و اطمينان نكنيد بلكه به آنچه عيسي مسيح برروي صليب انجام داد ايمان آوري تا گناهانتان به وسيله او بخشيده نشوند.

* عيسي مسيح را يگانه منجي خود بدانيد… دل خود را باز كنيد و او را دعوت كنيد تا وارد دل و زندگي شما شود. عيسي مسيح مي فرمايد: “اكنون در مقابل در ايستاده، در را مي كوبم. هر كه صداي مرا بشنود و در را بگشايد. داخل شده با او دوستي دائم برقرار خواهم كرد و او نيز با من” (مكاشفه٢٠:٣).

* عيسي مسيح را به عنوان خداوند خود بپذيريد، سكان كشتي زندگي خود را به دست او بسپاريد.

* توبه كنيد، با تمام وجود علاقه مند باشيد كه ازآنچه براي عيسي مسيح ناخوشايند است دوري كنيد.

همانطوري كه شما در شناخت و رابطه با عيسي مسيح رشد مي كنيد او نيز اراده اش را براي زندگي شما به شما نشان خواهد داد.

– اكنون اگر مايليد در اين راه قدم برداريد… با دعا به حضور خداوند برويد، هم اكنون هر كجا هستيد با دعا به حضور خداوند يكتا برويد و هديه بهشت جاودان را كه عيسي مسيح به شما هديه مي كند از او دريافت كنيد.

“زيرا انسان با دل ايمان مي آورد و نيك محسوب مي گردد و با لبهاي خود به ايمانش اعتراف مي كند. و نجات مي يابد زيرا هر كه به خداوند روي آورد نجات خواهد يافت” (روميان١٠:١٠ و ١٣).

اگر مايليد كه هديه حيات جاودان در بهشت را كه تنها بوسيله عيسي مسيح به شما هديه مي شود دريافت كنيد هم اكنون او را با دعاي زير بطلبيد.

دعای نمونه

ای عيسي مسيح – مي دانم كه انسانی هستم گناهكار و استحقاق بهشت را ندارم.

ايمان دارم كه تو براي بخشش گناهان من جان دادي تا در بهشت را به روي من باز كني.

ای عيسی مسيح وارد زندگي من بشو. اختيار زندگي من را در دستهاي خودت بگير.

گناهان من را ببخش و من را نجات بده – من ازگناهان خود توبه مي كنم و براي بخشش

و نجات خود از گناهانم به تو اطمينان می كنم. و هم اكنون هديۀ مجاني حيات جاودان

در بهشت را از تو مي پذيرم. آمين

اگر اين دعا از دل شما بر آمد ملاحظه كنيد عيسي مسيح به آناني كه به او ايمان دارند چه مي فرمايد: “يقين بدانيد كسي كه به من ايمان آورد حيات جاودان دارد” (يوحنا ٤٧:٦).

به خانوادۀ خدا خوش آمديد!

هم اكنون كه شما:

. واقعاً از گناهان خود توبه كرده ايد و از آنها دوري مي كنيد و

. به مرگ با عظمت عيسي مسيح كه براي نجات شما قرباني شد اطمينان داريد

. و همچنين هديه حيات جاودان را دريافت كرديد

. شما از حالا تا به ابد فرزند خدا خوانده خواهيد شد

به خانوادۀ خدا خوش آمديد!

“اما به همۀ كساني كه او (عيسي مسيح) را قبول كردند و به او ايمان آوردند اين امتياز را داد كه فرزندان خدا ” (يوحنا ١٢:١).

امروز روز تولد روحاني شماست!

امروز روزي است كه براي هميشه به ياد خواهيد داشت! انجيل شريف درباره كساني كه زندگي جاوداني در بهشت را دريافت كرده اند مي فرمايد: “كه نه مانند تولدهاي معمولي و نه در اثر تمايلات نفساني يك پدر جسماني بلكه از خدا تولد يافتند” (يوحنا ١٣:١).

روزي كه بدنيا آمديد به شما شناسنامه داده شد. امروز كه روز تولد روحاني شماست را بخاطر داشته باشيد، از شما دعوت مي كنيم اين تاريخ را در صفحه بعد يادداشت كنيد.

شناسنامۀ تولد روحاني

“زيرا هر كه به خداوند روي آورد نجات خواهد يافت” (روميان١٣:١٠). با آگاهي از اينكه من انساني هستم گناهكار، خداوند عيسي مسيح را به عنوان منجي خود مي پذيرم و از هم اكنون از گناهانم دوري جسته و براي زندگي جاودان در بهشت به او اطمينان مي كنم. از عيسي مسيح درخواست مي كنم كه مرا ببخشد و مرا از قدرت گناه رهايي داده و به من حيات جاودان در بهشت عطا كند. از امروز اختيار زندگي خود را به دستهاي پرتوان عيسي مسيح مي سپارم. از اين لحظه به بعد با تواني كه او به من مي بخشد به او اطمينان ميكنم و در تمام شئون زندگي خود از او اطاعت خواهم كرد.

قدم بعدي

همانطوريكه نوزاد جسماً رشد مي كند شما نيز مي توانيد با برداشتن قدمهاي زير روحاناً رشد كنيد:

* كتاب مقدس را مرتب بخوانيد

از انجيل يوحنا شروع كرده و هر روز  يك فصل آنرا بخوانيد. “مانند نوزادان ، مشتاق شير روحاني خالص باشيد تا با نوشيدن آن بتوانيد در نجات خود رشد و نمو كنيد” (اول پطرس ٢:٢).

* دعا كنيد

هر روز با خداوند در دعا وقت داشته باشيد. از هيچ چيز نگران نباشيد، بلكه هميشه در هر مورد يا دعا و مناجات و سپاسگزاري تقاضاي خود را به پيشگاه خدا ابراز نمائيد” ( فيليپيان ٦:٤).

* عبادت

مرتب هر هفته در مراسم كليسايي كه در آن كتاب مقدس تعليم داده مي شود حضور پيدا كنيد. “شادمان مي شدم چون به من مي گفتند به خانه خدا بروم” (مزمور ١:١٢٢).

“خدا روح است و هر كه او را پرستش كند مي يابد به روح و راستي بپرستند” (يوحنا ٢٤:٤).

* مشاركت

با مسيحياني كه به رشد شما كمك مي كنند بيشتر مشاركت داشته باشيد. يوحناي رسول مي نويسد: “آري آنچه راكه ما ديده و شنيده ايم به شما اعلام مي كنيم تا در اتحادي كه ما با پدر و پسر او عيسي مسيح داريم شما هم يا ما شريك شويد” (اول يوحنا ٣:١).

* بشارت

دربارۀ عيسی مسيح با ديگران صحبت كنيد. عيسي مسيح فرمود: “ليكن چون روح القدوس بر شما آيد، قوت خواهيد يافت و شاهدان من خواهيد بود” (اعمال رسولان ٨:١).

تگ ها

همچنین شاید اینها نیز مورد پسند شما باشند

0 دیدگاه در “آيا اطمينان داريد؟”

دیدگاهتان را بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.